استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق قسمت­هایی از سر شاخه­های گل­دار گیاه اسطوخودوس از ناحیه تازه کند خسروشهر جمع­آوری شد.
اسانس روغنی توسط تقطیر با بخار آب استخراج و در جریان هوا خشک شد.  این ترکیب توسط دستگاه  GC/MSمورد آنالیز و شناسایی قرارگرفت.
چهار نوع مختلف از اسانس روغنی را مورد مطالعه قرار دادیم:
اولین ترکیب اصلی بدست آمده از اسانس کامل گیاه کامفور، بورنئول، 1.8 سینئول می­باشد. دومین ترکیب اصلی بدست آمده از اسانس ساقه گیاه پی زایلن، دوکاسان می­باشد. سومین ترکیب اصلی بدست آمده از عرق کامل گیاه کامفور، ایزوبورنئول می­باشد. چهارمین ترکیب اصلی بدست آمده از پس مانده اتانول گیاه 1.8 سینئول، آنده دکانوئیک اسید می­باشد.

کلیدواژه‌ها