بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه واحد هیدرولوژیک حاجیلرچای،کلیبرچایومردانقم در منطقه رویشی ارسباران در سال زراعی 1392 انجام شد، که مرتفع ترین منطقه حاجیلرچای و کلیبرچای و کمترین ارتفاع را مردان قم داشت.عناصر معدنی این گیاه شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم،سدیم، آهن، روی، منگنز و مس بااستفادازدستگاه اسپکتروفوتومترمورد آنالیز قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر حوضه آبریز بر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم،آهن، روی، منگنز و مس در سطح احتمال یک درصد معنی‏دار بود .به‌طوری بیشترین مقدار منیزیم، منگنز و روی کلیبرچای و فسفر، پتاسیم، کلسیم را حاجیلر چای و نیتروژن،آهن و مس را مردان قم داشت.

کلیدواژه‌ها