بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و عدم وجود مطالعات کافی در رابطه با ارزیابی منابع مختلف کودی بر روی گیاه دارویی همیشه بهار، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در اراضی شهرستان مشگین شهر، از توابع استان اردبیل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و 6 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل:  ورمی­کمپوست 3 تن در هکتار، نیتروکسین 3 لیتر در هکتار، کود فسفات 10 لیتر در هکتار، ترکیب کود ورمی­کمپوست 5/1 تن در هکتار به همراه فسفات 5 لیتر در هکتار، ترکیب نیتروکسین 2 لیتر در هکتار، تیمار فسفات 3 لیتر در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود). صفات اندازه گیری شده شامل درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره بود. گیاهان تحت تیمار کود ورمی کمپوست بیشترین عملکرد کل (6033 کیلوگرم در هکتار ) را داشتند. بیشترین درصد اسانس در تیمار با ترکیب
 نیتروکسین – فسفات بدست آمد، بیشترین عملکرد اسانس نیز در ترکیب تیماری نیتروکسین -  فسفات و تیمار ورمی کمپوست مشاهده گردید. شاخص برداشت و درصد عصاره تحت تأثیر تیمارهای مورد استفاده قرار نگرفتند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نیز نشان داد که درصد اسانس با درصد عصاره در سطح احتمال 1درصد همبستگی مثبت معنی داری داشتند. در نهایت نتایج حاکی از اثر مثبت کودهای آلی و بیولوژیک بر اکثر صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد بودند.

کلیدواژه‌ها