مقایسه کلر باقی‌مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آب یکی از اساسی­ترین نیاز موجودات زنده بر روی زمین است ؛ بنابراین برای تهیه آب سالم و جلوگیری از اپیدمی از روش­های مختلف تصفیه آب به خصوص حذف عوامل بیماری­زا از واحد کلر زنی که اغلب در مراحل مختلف تصفیه­خانه آب و شبکه توزیع قرار دارد استفاده می­نمایند.
پس از هماهنگی با کارشناسان بهداشت محیط استان، کلاس­های بازآموزی یک روز برای کلیه کاردان­ها و کارشناسان بهداشت محیط (جهت حصول به اطلاعات یکنواخت) استان تشکیل گردد. که بعد از توجیه طرح و اهداف آن به مراکز بهداشت خود در شهرستان مراجعه کرده و از قسمت‌های مختلف شبکه آب­رسانی مناطق شهری و روستایی کلر سنجی انجام گرفت. جهت تعیین مقدار کلر باقی‌مانده در شبکه‌های آب‌رسانی شهری از روش DPD استفاده کرد.
نتایج تحقیق: نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که کلر باقی‌مانده آب از مجموع کل 45526 نمونه اخذ شده در مراکز شهری، 71/89 درصد مطلوب و 28/10 درصد نامطلوب و از تعداد کل 157075 نمونه اخذ شده در مراکز روستایی استان، 71/74 درصد مطلوب و 29/25 درصد نامطلوب و تفاوت معنی دار بود (00001/0=P). مقایسه شش ماهه اول و دوم در شهر نشان داد که از نظر مطلوبیت کلر باقی‌مانده آب، تفاوت معنی داری در شش ماهه اول و دوم وجود دارد و این تفاوت به نفع شش ماهه دوم می‌باشد (00001/0=P) در حالی­که در روستا تفاوت به نفع شش ماهه اول می‌باشد (00001/0=P).
بحث و نتیجه گیری: امید است با اقدامات صحیح و سازماندهی و مدیریت عالی بتوان درصد نامطلوب کلر باقی‌مانده را در شبکه‌های آب‌رسانی شهری و روستایی به صفر تقلیل داد بطوری­که موارد نامطلوب کلر باقی‌مانده در شبکه‌های توزیع به صفر تقلیل یابد.
 

کلیدواژه‌ها