مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق برهم­کنش های یون­های فلزی ((Tl+ - K+ با متوتروکسات مورد بررسی قرارگرفته است. ازطیف سنجی زیر­قرمز (FT-IR) برای تعیین محل­های اتصال فلز به لیگاندها و از طیف سنجی UV برای تعیین مقدارثابت پیوند استفاده شده است. مقدار ثابت پیوند K، برای کمپلکس­های یاد شده که نشان دهنده توانایی پیوند بین فلز و لیگاند می­باشد، به ترتیب برابر است با:
  K (MTX-K) =2.54 × 104 M-1 و K (MTX - Tl) = 1.95 × 105 M-1
با استفاده ازطیف سنجی FT-IR مشخص گردید که محل مناسب برای اتصال یون­های تالیوم با متوتروکسات موقعیت های 9O و 33N می­باشد. هم­چنین مشخص گردید که محل مناسب برای اتصال یون­های پتاسیم با متوتروکسات موقعیت 10N می­باشد و درموقعیت 18Oبرهم کنش غیرمستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها