تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر، کارائی نانوذرات تیتانیم دی اکسید را در مجاورت نور مرئی و نور مرئی القائی در حذف رنگ آبی راکتیو 21 از محلول­های آبی بررسی می­کند. آزمایشات تجربی در یک جعبه مجهز به لامپ مرئی و فلورسنت (مرئی القائی) برای مطالعه اثر پارامترهای مختلفی مثل مدت زمان تابش، مقدار کاتالیزور، pH، غلظت اولیه و دما انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید-نور مرئی القائی کارائی بیشتری نسبت به سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید-نور مرئی دارد. بررسی پارامترهای عملیاتی نشان داد که در سیستم نانوذرات تیتانیم
دی اکسید-نور مرئی القائی در مدت زمان تابش دهی 10 دقیقه، مقدار 1 گرم از کاتالیزور و در محیط قلیائی (9pH= ) راندمان حذف رنگ بالغ بر 40% اتفاق می­افتد. هم­چنین نتایج نشان داد که افزایش غلظت رنگ باعث کاهش راندمان حذف می­شود. مطالعات سینتیکی نیز نشان داد که حذف رنگ آبی راکتیو 21 توسط سیستم نانوذرات تیتانیم دی اکسید-نور مرئی القائی از مدل مرتبه صفر تبعیت می­کند. به عبارت دیگر، سرعت حذف رنگ مستقل از غلظت آن می­باشد.

کلیدواژه‌ها