سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

لیگاند چهار دندانة شیف- باز H2L  (I) با فرمول بستة C18H24O2N2 با استفاده از واکنش تراکم 1و 4-بیس آمینو متیل بنزن و استیل استون با راندمان 74% سنتز شد و در ادامه گزارشی از سنتز و شناسایی کمپلکس‫های مس[Cu2(L)2]  (II) و کبالت [Co2(L)2(H2O)4]  (III) با لیگاند شیف باز سنتزی ارائه شده است. دستگاه‌های طیف‫سنجی UV-VIS، IR و 13C NMR، 1H و آنالیز عنصری برای شناسایی کمپلکس‫ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می‫دهند که دو زنجیر از لیگاند به هر یک از یون­های فلزی متصل شده که آرایش اتم­های آن در اطراف مس به صورت مسطح مربعی و در اطراف کبالت به­صورت هشت وجهی پیش­بینی می­شود

کلیدواژه‌ها