بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 در سال­های اخیر مطالعات فتوکاتالیزوری در زمینه­های مختلف از توجه زیادی برخوردار بوده است. فتوکاتالیزورهای هتروژن از نوع نیمه رسانا و نیز فتوکاتالیزورهای هموژن، مانند نمک­های آهن (Ш) می­توانند با جذب نور در ناحیه فوق بنفش یا مرئی در حضور سابستریت­های مختلف واکنش­های ردوکس را انجام دهند. از این خاصیت فتوکاتالیزورها می­توان برای حذف آلاینده­ها استفاده کرد. با توجه به مزیت­هایی که آهن (Ш) نسبت به کاتالیزورهای هتروژن دارد فعالیت فتوکاتالیزوری آن در حضور پتاسیم پراکسی دی سولفات و استفاده از نور مریی به عنوان منبع تابش مورد مطالعه قرار گرفت.
آزمایش­ها جهت بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ  به عنوان یک ترکیب رنگی آزوکه در صنعت نساجی کاربرد وسیعی دارد، انجام شده است. تخریب رنگ مزبور در شرایط مختلف انجام گرفت و مشخص شد که وجود  نور و  برای تخریب این ماده ضروری است.
واکنش­های تخریب در تاریکی نیز  انجام گرفت، حضور 2- پروپانول به عنوان جاذب رادیکال در این واکنش­ها اثر متوقف کننده واکنش، نداشته است.
مطالعات نشان می­دهد که محلول آهن (Ш) و پتاسیم پراکسی دی سولفات درحضور تابش توانایی تخریب رنگ بررسی شده را دارد و این فعالیت در برخی موارد به تولید رادیکال هیدروکسیل نسبت داده می­شود .

کلیدواژه‌ها