بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آب آشامیدنی باید از جنبه­های مختلف (کیفیت فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژیکی و رادیولوژیکی) دارای کیفیت مطلوبی باشد. ناخالصی­های شیمیایی بیشتر از حداکثر مجاز توصیه شده در آب آشامیدنی باشد، در دراز مدت موجب بروز ضایعات غیر قابل جبرانی برای انسان خواهد شد. بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت، عدم برخورداری از آب آشامیدنی سالم است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت پارامترهای کیفی آب آشامیدنی شهر مهاباد می‌باشد. این مطالعه، یک مطالعه توصیفی و کاربردی است که به صورت مقطعی انجام گرفته است. درطول سال 1386 در شهرستان مهاباد نمونه­های متعددی از نقاط مختلف منابع مختلف آب شرب (خروجی تصفیه خانه دگرموند، زالیون، فاز 3 تصفیه خانه مهاباد و دو منطقه از منابع آب شهری) برداشت گردید. پارامترهای فیزیکو شیمیایی (وضعیت کدورت، pH، هدایت الکتریکی و ...) در آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب شهرستان مهاباد طبق روش­های استاندارد مورد آنالیز و تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه­ها که به صورت جداول ونمودارها آورده شده است چنین بر آورد گردید که در برخی موارد میزان رنگ، هدایت الکتریکی،TDS  و هم­چنین کبالت آب تصفیه شده از استاندارد برخوردار نیست. که دلیل این امر پایین بودن راندمان تصفیه خانه­ها می­باشد. در مجموع می­توان نتیجه گرفت که وضعیت فیزیکو شیمیایی آب شرب شهرستان مهاباد از وضعیت  خوبی برخوردار هست.

کلیدواژه‌ها