بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) انجام گرفت.گیاه دارویی بادرنجبویه یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی از خانواده نعناعیان است که اندام‌های هوایی گیاه از مرزعه تحقیقاتی شرکت دانش بنیان پژوهشگران داروی سبز جمع آوری شده و پس از خشک شدن برای اسانس‌گیری مورد استفاده قرار گرفت. اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب انجام گرفت. اثرات ضدباکتریایی اسانس بر علیه 5 نوع باکتری گرم مثبت وگرم منفی براساس 2 روش دیسک دیفیوژن و میکروبراث دایلویشن انجام گرفت، که اثر ضدباکتریایی برعلیه باکتری‌های گرم مثبت نشان داد که اسانس گیاه باعث ایجاد هاله عدم رشد بیش از 30 میلیمتر روی باکتری‌های گرم مثبت شده، بنابراین اثر قوی بر علیه این باکتری‌ها داشته است و مقایسه اثر ضدباکتریایی اسانس بر علیه باکتری‌های گرم منفی نیز نشان داد اسانس بر این میکروارگانیسم‌ها نیز موثر بوده است اما با اثرات به نسبت کمتر از باکتری‌های گرم مثبت، همچنین نتایج به­دست آمده نشان داد که هاله‌های عدم رشد ایجاد شده بر علیه باکتری‌های مذکور یکسان نبوده است. بیش­ترین هاله عدم رشد ناشی از اسانس گیاه بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بود است و کم­ترین اثر بر روی باکتری سراشیا مارسیسنس است. اسانس گیاه بادرنجبویه را می‌توان برای درمان برخی از بیماری‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها