سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس‌های جدید یون‌های نیکل(II) و آهن(III) با لیگاند شیف بازحاصل از آمینومتیل بنزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

لیگاند شیف‌بازجدید چهاردندانه‌ای 4-]4-(3- هیدروکسی-1- متیل- بوتا-2- انیلیدن آمینو)- متیلن- فنیل- متیلن-4- ایلیمینو[-پنتا-2- ان-2- ال، از تراکم 1،4- بیس آمینو متیل بنزن و استیل استون در اتانول سنتز شده است. از واکنش لیگاند تهیه شده با یون‌های آهن(III) و  نیکل(II) کمپلکس‌های(I)[(Ni)2(L)2] و (II) [Fe2(L)(Cl)2]با راندمان‌های به ترتیب 78 % و 81% حاصل شده است. ساختار کمپلکس‌های حاصل به وسیله  NMR-1H، NMR-13C،  IRوآنالیز عنصری مورد بررسی و تائید قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که در کمپلکس (I) دو یون نیکل به دو زنجیر از لیگاند با آرایش مسطح مربعی در اطراف هر نیکل و در کمپلکس (II) دو یون آهن به یک زنجیر لیگاند با آرایش شبه هشت وجهی در اطراف هر اتم آهن متصل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها