بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یک روش جدید برای سنتز نیتریل­آریل­ها از طریق سیانودار کردن برموآریل­ها با K4Fe (CN)6  به عنوان منبع سیانید در حضور Cu (OAc)   H2O  به عنوان یک کاتالیزور ارزان و لیگاند 3،1- بیس­فنیلن -(H1)-تترازول توسعه یافته است. این روش دارای مزایای بازده بالا، روش­ ساده و انجام مجدد آسان است.

کلیدواژه‌ها