ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وجود ژل درپلی بوتادین اولیه باعث کاهش میزان اتصال شیمیایی و چسبندگی در طول فرایند تولید و پخت تایر شده و در نتیجه موجب ترک شیار می­گردد. بنابراین در این تحقیق تجزیه حرارتی نمونه­های پلیمری PBR در دمای 650-0 درجه سانتیگراد توسط روش­های STA مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. تجزیه هم دمای نمونه­های پلیمری با درصد ژل مختلف در شرایط یکسان نشان داد که اکسیداسیون و تجزیه  نمونه­ها در سه مرحله مختلف صورت می­گیرد و منحنی DSC ساختمان شبکه­ای ژل را نشان داد. خواص فیزیکو مکانیکی آمیزه­های لاستیکی بر پایه NR/BR اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که ارتباط خوبی بین خواص فیزیکی مکانیکی و ترک خوردگی شیار آج تایر با درصد محتوای ژل  مختلف PBR  اولیه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها