مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، نانو گرافن فعال شده به عنوان یک جاذب در حذف4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول­های آبی استفاده شده است. فرآیند جذب برای پارامترهای مختلف مثل غلظت اولیه4-کلرو-2-نیترو فنل، زمان تماس،pH، دوز جاذب و دما بهینه شده است. هم­چنینpH نقطه صفر بار جاذب تعیین شده است. نتایج نشان داد که در حدود20دقیقه واکنش به تعادل رسیده و حذف4-کلرو-2-نیتروفنل با افزایش دوز جاذب و دما افزایش می­یابد. نتایج هم­چنین نشان داد که 004/0گرم از نانو گرافن اصلاح شده در mL250 قادر به حذف % 55/97 از 4-کلرو-2-نیتروفنل در غلظت اولیه  mg/L10 و در 3 pH= می­باشد.

کلیدواژه‌ها