مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معمولاً دو روش پرکولاسیون و سوکسله برای عصاره­گیری ترکیبات گیاهی به­کار می­رود و روش مایکروویو روش جدیدتری است در این تحقیق  با دو روش سوکسیله و مایکروویو استخراج ترکیب آرتمیزینین از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا انجام گرفت.  با توجه به استخراج آرتمیزینین از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد  با علاوه بر تنوع اقلیم تفاوت روش کار امکان انتخاب بهترین شرایط را در بین متغیرها٬ ممکن می­سازد.  با توجه به این­که ترکیب آرتمیزینین جذب خوبی توسط دتکتور  UV-VIS  ندارد لذا این ترکیب را هیدرولیز و به ترکیب  Q260 تبدیل نموده (شکل1) سپس با استفاده از دستگاه  HPLC و داشتن نمونه استاندارد ترکیب آرتمیزینین کار غلظت­سنجی را انجام شد ] 2-1.[
 
 
 

کلیدواژه‌ها