تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این کار تخریب 4- کلرو نیترو بنزن (CNB) در محلول آبی با استفاده از التراسونیک، فوتوکاتالیز با نانو ذرات TiO2 و ترکیب دو روش فوق مورد بررسی قرارگرفت. آزمایشات با یک سونیکاتور مدلUP 400S  با فرکانس KHz 24 و توان W400 انجام شد. در طول آزمایش دمای محلول در C °30 ثابت نگه داشته شد و pH  محلول در رنج های 2، 6، 8 و 10 کنترل شد. نانو ذرات TiO2 (روتیل و آناتاز) به عنوان کاتالیست برای افزایش کارایی فرآیند سونولیز به­ کار رفتند. نتایج نشان داد که حضور نانو ذرات TiO2 عموماً تاثیر کمی روی میزان تخریب دارد ( ماکزیمم10%در مورد فرم آناتاز). تاثیر pH،  قدرت دستگاه سونولیز و مقدارکاتالیزور در تخریب کلرو نیترو بنزن مورد بررسی قرارگرفت. مقدار تخریب آلاینده و غلظت آن با اسپکتروفتومتر اندازه­گیری شد و مشخص گردید که مقدار تخریب در روش سونو ­فتوکاتالیست بیش­تر از سونولیز تنها و فتوکاتالیز می­باشد. هم­چنین اثر قدرت سونولیز و مقدار کاتالیزور در تخریب بیش­تر ازpH  می­باشد. در شرایط بهینه با قدرت و مقدار کاتالیزور(g/L TiO2 2/0)، 98/99 درصد مقدار تخریب مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها