مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق  به  بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی عمودی پرداخته شده  و اثر پارامترهایی مانند شار، دبی و دمای ورودی سیال برروی ضریب انتقال حرارت بررسی می­شود  .نتایج این پژوهش نشان  ­می­دهد که  در طول تمام مراحل آزمایش انتقال حرارت از دو مکانیسم جابه­جایی اجباری وجوشش جریانی تشکیل می­یابد که اثر هر یک از پارامترهای فوق بر روی این دومکانیسم انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نتایج حاصل از انجام آزمایش با مدل­های تجربی معتبر ودقیق    Dittus-Boelter  و Gnielinski  و مدل ترکیبی چن  Chen  که ترکیبی از جابه­جایی اجباری و انتقال حرارت  جوششی هسته زایی است مقایسه گردید. نتایج این مقایسه نشان می­­دهد که مدل های گلینسکی و دیتوس بولتر در ناحیه جابه­جایی اجباری به خوبی ضریب انتقال حرارت را پیش­بینی می­کنند. حال آن­که در نواحی که انتقال حرارت شدید منجر به تشکیل حباب روی سطح می­گردد، به­دلیل تغییر مکانیسم انتقال حرارت از جابه­جایی به هسته زایی، مدل چن پیش­گویی دقیق­تری از ضریب انتقال حرارت ارائه می­نماید.

کلیدواژه‌ها