انتقال رقابتی از بین غشا مایع توده‌ای حاوی 11, 8, 4 ,1-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و7-دیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی انتقال رقابتی درمحلول های تیزاب سلطانی و بافر 5 به­وسیله فرآیند غشا مایع توده­ای حاوی 11 , 4 ,8 ,1-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و 7-دیون در دمای 25 درجه سانتی­گراد انجام شد. انتقال یون­های Cr2+,Mg2+,Ni2+,Ag+و Cd2+(غلظت اولیه 01/0 مولار) از محلول تیزاب سلطانی 6 مولار و عبور از محلول دی­کلرومتان حاوی 1,4,8,11-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و 7-دیون به محیط آب مقطر (فاز دریافتی) پس از 24 ساعت انجام شد. سپس این انتقال به­وسیله 4 حلال آلی شامل کلروفرم، دی کلرو متان وتتراکلریدکربن و نیتروبنزن مورد بررسی قرارگرفت. روند انتقال در این حالت به­صورتی بود که از محیطی با اسیدیته کم­تر (بافر 5) به محیطی با اسیدیته بیش­تر (بافر 3) انتقال فلزات انجام می­شد. مدت زمان انتقال 24 ساعت و در شرایط دمای محیط بود. پس از انجام کار نتایج زیر حاصل شد:
DCM>CF>NB>TCC
در محیط بافر 5
 DCM بیش­ترین انتقال در محیط 
 Ni2+>Cd2+>Mg2+>Ag+>Cr2+ در محیط تیزاب سلطانی+ Mg2+>Cr2+>Ag+>Ni2+>Cd2

کلیدواژه‌ها