ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 خوردگی و رسوب­گذاری در لوله­های آب شرب از عوامل مهم تأثیرگذار در کیفیت آب و ایجاد اختلالات بهداشتی و مشکلات اقتصادی است. هدف این مطالعه ارزیابی این پدیده­ها در یک شبکه آب دارای لوله­های آزبست-سیمان با استفاده از شاخص­های
خورند­گی می­باشد. شبکه آب شهر خوی به­ ­عنوان پایلوت انتخاب و نمونه­ها از شیرهای برداشت عمومی به حجم 3-2 لیتر به روش استاندارد متد برداشت و آنالیز شد. پتانسیل خورندگی و رسوب­گذاری با استفاده از شاخص­های لانژلیه، رایزنر، تهاجمی، پوکوریوس و لارسون و با اندازه­گیری پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب بررسی شد. مقادیر شاخص­های لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس، تهاجمی و لارسون در فصل سرد به ترتیب برابر 2/0± 4/0-، 3/0±8، 2/0±5/8 ، 2/0± 12، 1/0± 3/0 و در فصل گرم 25/0± 12/0- ، 3/0±8/7، 22/0±2/9، 2/0± 1/12و 08/0± 27/0 به­دست آمد. بر اساس اندیس­های لانژلیه، رایزنر و پوکوریوس، آب شرب شهر زیراشباع بوده و خورنده است. آزمون آماری  paired samples t testنشان داد که در دو فصل گرم و سرد سال اندیس­های لانژلیه، رایزنر و پوکوریوس اختلاف معنی­داری دارند (001/0> P.value). نتایج بیان­گر نامتعادل بودن کیفیت شیمیایی آب است که می­تواند سبب خوردگی درسیستم توزیع آب شود. چون خوردگی در لوله­های آزبست-سیمان از لحاظ بهداشتی حائز اهمیت است، بنابراین انجام اقدامات لازم جهت متعادل سازی کیفیت آب قبل از ورود به شبکه و جایگزینی لوله­ها جهت حفظ سلامتی مردم ضروری است.

کلیدواژه‌ها