حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از ترکیبات مختلف آلاینده آب که به طورعمده از طریق فاضلاب­های خام و پساب­ها به منابع آب راه می­یابند، ترکیبات فنلی دارای اهمیت ویژه­­­ای هستند. این ترکیبات از طریق طبیعی نیز وارد منابع آب می شوند. ترکیبات فنلی ماده­ای سمی است و حذف آن به روش بیولوژیکی مشکل است، استفاده از فرآیند اکسیداسیون فنتون و فنتون اصلاح شده به دلیل سهولت اجرا، امکان به­کارگیری آن در مقیاس­های مختلف وملاحظات اقتصادی، مناسب به نظر می­رسد. در این مطالعه میزان کارآیی فرآیند اکسیداسیون فنتون و فنتون اصلاح شده در حذف 4- کلرو -2-نیتروفنل از محلول­های آبی مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله حاصل یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. محلول مورد آزمایش از غلظت­های مختلف 4- کلرو-2- نیتروفنل تهیه شد و تاثیر فرآیند اکسیداسیون فنتون و فنتون اصلاح شده در حذف آن با توجه به متغیرهای pH، زمان هم­زدن، دما وغلظت ماده اکسیدان مورد آزمایش قرارگرفت. اندازه­گیری غلظت 4- کلرو-2-نیترو فنل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Vis انجام گرفت. حذف 88 درصد 4-کلرو-2-نیتروفنل در غلظت­های بهینه 50  میلی­گرم بر لیترآب اکسیژنه، سولفات آهن 50 میلی­گرم برلیتر،  pHخودمحلول و زمان مناسب هم زدن 5 دقیقه به­دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فرآیند اکسیداسیون فنتون و فنتون اصلاح شده بازده بالایی درحذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول­های آبی دارند.

کلیدواژه‌ها