بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آب یک مایع زیست­شناختی است که واکنش­های فیزیکوشیمیائی سوخت و ساز در پیکره موجودات زنده را مقدور و تسهیل می­نماید. بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت، عدم برخورداری از آب آشامیدنی سالم است. محور توسعه پایدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره­مندی از آب آشامیدنی مطلوب می­باشد. آب آشامیدنی تصفیه نشده یا با تصفیه نامناسب عامل اصلی بیماری در کشورهای در حال توسعه است.
این مطالعه، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. درطول سال 1390کلیه روستاهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مراغه از نظر وضعیت کلرسنجی و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به بررسی­های انجام گرفته مشخص شد تعداد کل کلرسنجی­های انجام گرفته در سال، 27049 مورد بوده که 29/93 درصد کل کلرسنجی­ها مطلوب بوده و از کل کلرسنجی­های انجام گرفته 08/5 درصد موارد اصلاً کلر نداشته و درصد کلرسنجی­های نامطلوب روستاهای شهرستان مراغه 69/6 درصد می­باشد و نیز تعداد کل نمونه­برداری­های آب آشامیدنی طی این سال 1088 مورد بوده­که 52/89  درصد نمونه­برداری­های آب آشامیدنی روستاهای شهرستان مطلوب و 47/10 درصد آن نامطلوب می­باشد. وضعیت آب شرب روستاهای شهرستان مراغه مورد قبول و مطلوب بوده و جهت هر چه بهتر شدن وضعیت، نیاز به همکاری­های بین­بخشی و برون­بخشی و نظارت­های کافی مسئولین دارد و با اقدامات مدبرانه و مدیریت صحیح (برنامه­ریزی، هماهنگی و سازماندهی) می­توان درصد نامطلوب کلر باقی­مانده را در شبکه­های آب­رسانی شهری و روستایی شهرستان به صفر تقلیل داد.

کلیدواژه‌ها