بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شیف بازهای حاصل از سالسیل آلدهید سنتز شده، وتوسط IR,1H-NMR,13C-NMR و آنالیز عنصری شناسایی شدند. فعالیت ضد باکتری این ترکیبات بر روی باکتری­های اشرشیای کلای (ATTC  25922)، استافیلو کوکوس اورئوس(ATCC 25923)، سودوموناس ائرژنوسا (ATCC 27853) و انتروکوکوس فیکالیس(ATCC  29212) به وسیله روش چاهک با استفاده از دو حلال دی اکسان و DMF (دی متیل فرمامید) بررسی شد. خصلت ضد باکتری ترکیبات بررسی شده حاکی از فعالیت بالای ترکیبات دارای گروه برومو نسبت به ترکیبات دارای گروه نیترو در حلال دی متیل فرمامید می­باشد.

کلیدواژه‌ها