تخریب فتوشیمیایی 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از اکسید روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این بررسی حذف فتوکاتالیتیکی ترکیب 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از کاتالیزور ZnO مورد آزمایش قرار گرفته است. طبق تحقیقات انجام یافته برای تعیین مقدار بهینه کاتالیست، اثر غلظت 4-کلرو2-نیترو فنل، مدت زمان تماس با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-Vis  مورد بررسی قرار گرفت که بیش­ترین تخریب بعد از 60 دقیقه اتفاق افتاد. نتایج نشان داد میزان حذف به شدت تابع غلظت  کاتالیست می­باشد و تغییر غلظت 4-کلرو2-نیترو فنل تأثیر چندانی بر روی میزان حذف ندارد.

کلیدواژه‌ها