مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تخریب فتوکاتالیزوری آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلول­های آبی شاملTiO2  تحت تابش نورUV  گزارش شده است.
هم­چنین عوامل مؤثر بر واکنش فتوکاتالیزوری از جمله غلظت آنتی­بیوتیک­، غلظت TiO2 و مقدارpH  مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیگیری روند تخریب از اسپکتروفتومتری  دو شعاعی UV/Vis بهره گرفته شده است. نتایج نشان دادند که شرایط بهینه برای تخریب­­­
آنتی­بیوتیک سفتریاکسون با غلظت  mg200، مقدار mg 600 از TiO2 و pHبرابر 5 هست. تحت تاثیر بهترین شرایط عملیاتی، تخریب کامل آنتی­بیوتیک از محلول آبی در مدت 90 دقیقه صورت می­گیرد.

کلیدواژه‌ها