اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت و حساسیت اندازه‌گیری‌های انجام شده در نمونه‌های آب دریا و پیچیدگی بافت مربوطه، استفاده از روش‌های آماده­سازی نمونه امری اجتناب‌ناپذیر است. نیتریت از جمله  مواد مغذی در آب دریا  محسوب می‌شود که در مقادیر بالاتر نقش یک آلودگی  بالقوه  را بازی کرده و  چرخه‌های زیستی دریا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق پارامترهای موثر بر میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور به منظور استخراج و اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب دریا مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ایجاد بیش‌ترین هم­خوانی در روش پیش تغلیظ پیشنهادی، پارامترهای مورد نظر در محیط آب دریای مصنوعی بهینه‌سازی شدند. در مرحله
مشتق سازی، از معرف 2 و 3- دی آمینو نفتالن استفاده شد که  در محیط اسیدی با نیتریت واکنش داده و تشکیل 1- نفتوتری آزول می‌دهد که در طول موج 365  نامومتر  نور مرئی را  جذب می‌کند. سپس مشتق تشکیل‌ شده  را  به روش  DLLME-SFO استخراج کرده که مهم‌ترین  پارامترهای موثر  بر آن از جمله نوع و  حجم حلال استخراجی (250 میکرولیتر 1- دودکانول)، نوع و حجم حلال پخشی (1.2 میلی‌لیتر متانول)، pH (5/9 )  به دست آمدند. تحت شرایط بهینه استخراج، دامنه خطی  به دست آمده از جذب مشتق 5000-250 میکروگرم بر لیتر  با ضریب تعیین 996/0  به دست آمد. در پایان  با  به­کارگیری روش مذکور  مقدار  نیتریت را در آب‌های  خلیج چابهار  مورد  اندازه‌گیری  قرار داده که  دامنه غلظتی   ppm  76/1- 77/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها