حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی­آنیلین- اکسید آهن (III) سنتز شد و به منظور حذف قرمز کنگو از محیط آبی مورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات مغناطیسی آهن با روش پیش­ترسیب شیمیایی بطور موفقیت آمیز سنتز شد. پس از آن، پلی­آنیلین مغناطیسی توسط روش
پلی­مریزاسیون در محل در حضور مقدار مشخص هیدروکلریک اسید سنتز شد. نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی­آنیلین- اکسید آهن با استفاده از تکنیک­های پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف­سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه­یابی شد. هم­چنین به منظور میزان مغناطیسی بودن نانوکامپوزیت سنتز شده از مغناطیس سنج (VSM) استفاده شد. به منظور حذف قرمز کنگو از محیط آبی از روش مجاورسازی استفاده شد و تاثیر متغیرهای گوناگون مانند تغییر pH محلول، مدت زمان تماس جاذب با محلول، غلظت اولیه، میزان جاذب و دمای حذف قرمز کنگو به وسیله جاذب نانوکامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که توانایی حذف جاذب نانوکامپوزیتی با کاهش pH و افزایش دما افزایش می­یابد. آزمایش انجام گرفته روی نمونه حقیقی پساب نساجی، میزان حذف بالای 90% توسط 1/0 گرم جاذب نانوکامپوزیتی را نشان داد. در نهایت به منظور بررسی امکان استفاده مجدد از جاذب، مقدار جذب و دفع آن تا 5 بار تکرار شد که نشان داد از این جاذب می­توان حداکثر 4 بار با کاهش جزئی ظرفیت جذب استفاده کرد. نتایج نشان داد که جاذب نانوکامپوزیتی مغناطیسی پلی آنیلین- اکسید آهن به دلیل ظرفیت جذب بالا و توانایی جدا شدن آسان از محیط آب با استفاده از میدان مغناطیسی می­تواند یکی از موثرترین جاذب­ها برای حذف قرمز کنگو باشد.

کلیدواژه‌ها