بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به  اثرات الکترونی گروه­های استخلافی CF3، CCl3 و CBr3 در واکنش چلوتروپی 2و5 دی هیدروتیوفن سولفون با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT  پرداخته شده است. سرعت و انرژی اکتیواسیون  واکنش­های چلوتروپی مورد بررسی قرار گرفتند. روند واکنش­ها در حالت  فضایی ترانس با سطح نظری B3LYP/ 3-21G  مطالعه شدند. نتایج حاصل از الکترونگاتیویته  و طول پیوند و داده­های مولیکن­بار و  Occupancy نشان دادند که اثرات فضایی و اثرات الکترونی در سرعت واکنش و انرژی اکتیواسیون واکنش چلوتروپی مؤثر است که این نتایج مطابق با تجربیات می­باشند. 2،5 تری برومومتیل سولفولن دارای بیش­ترین انرژی اکتیواسیون وکم­ترین سرعت است.

کلیدواژه‌ها