بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی دو گونه رایج از گیاه بادرشبو در ایران، اندازه­گیری شد. هم­چنین خاصیت آنتی­اکسیدانتی عصاره­های هگزانی، اتیل­استاتی و متانولی آن­ها برای اولین بار مورد ارزیابی قرار گرفته است. بادرشبو یا Dracocephalum از خانواده Lamiaceae جزء گیاهان معطر و دارویی است که کاربرد سنتی فراوانی دارد. این گیاه را التیام‌بخش زخم می‌دانند و از عرق بادرشبو به­عنوان تقویت‌کننده قلب و آرام‌بخش استفاده می‌شود. هم­چنین دارای خواص اشتهاآوری، ضدمیکروبی و ضدنفخ نیز می­باشد. این گیاه بیش­تر در آذربایجان و شمال ایران یافت می­شود. عصاره گیاهان مورد مطالعه با روش خیساندن به­ترتیب در حلال­های هگزان، اتیل­استات و متانول به دست آمد. مقدار کل ترکیبات فنلی موجود در این عصاره­ها بر اساس معادل میلی­گرم گالیک اسید در هر گرم عصاره خشک و مقدار کل ترکیبات فلاونوئیدی بر اساس معادل میلی­گرم کوئرستین در هر گرم عصاره خشک، محاسبه گردید. خاصیت آنتی­اکسیدانتی نمونه­ها نیز بر اساس توانایی مهار رادیکال­های آزاد DPPH اندازه­گیری شد و نتایج به شکل IC50ارائه گردید. ماده آنتی­اکسیدانت BHT به عنوان استاندارد استفاده شد. تمامی آزمایش‌ها در 3 تکرار انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان­دهنده وجود ترکیبات ارزشمند دارویی و خاصیت آنتی­اکسیدانتی قابل‌توجه عصاره­های مربوطه است.

کلیدواژه‌ها