تعیین و مقایسه پارامترهای کنترلرر PIDبرای 2 PO وPCO در اکسیژناتور غشایی با استفاده از روشهای Z-N Z-N اصلاح شده و TLC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی