برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آبهای زیرزمینی جزء بزرگترین آب شیرین برای استفاده انسان میباشد که در دسترس است .در حالی که دو سوم از مساحت سطح سیاره
زمین با آب پوشیده شده، بیشتر از آن، آب دریا و یا آب شور است و فقط آب شیرین 2.5 ٪ است .آبهای زیرزمینی، در سفرههای
0٪ از همه آب بر روی زمین، فراهم میکند. / تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر، حساب برای حدود 95 درصد از آب شیرین قابل دسترس و یا 7
تکنیکهای ایزوتوپ میتواند به منظور برآورد سن آبهای زیرزمینی ، کمک شایانی به هزینه موثر چارچوب مفهومی آبخوان
هیدروژئولوژی و سیستم جریان ساخت استفاده شود. استفاده از سن آبهای زیرزمینی برای تخمین ذخیره سازی آبخوان، نرخ تجدید آب-
14 توسط آگاروال و همکارانش C های زیرزمینی و سرعت جریان به عنوان اوایل به عنوان رادیواکتیویته طبیعی از تریتیوم تصور می شد و
بیش از شصت سال پیش کشف شد. سن آبهای زیرزمینی نیز مزایای بی همتایی برای بهبود مدلهای عددی جریان آبهای زیرزمینی در
سفرههای آب منطقهای بزرگ، که در آن اطلاعات سطح آبی به طور معمول کمیاب هستند رافراهم میکند. سن از محدوده آبهای زیرزمینی
اندازهگیری نشان )pMC( 14C از کمتر از یک ماه به یک میلیون سال، یا شاید بیشترمیباشند. آبهای زیرزمینی قدیمی توسط فعالیت های
داده شده است .

کلیدواژه‌ها