پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیب هگبماملی ت تلبرا آمبیت یبا هگبمامیت نبن ینبوان یبی مباده شبیمیایی نبا ارز و دارای کبارنرد فبراوان در بنای م ل ب از م بن
در فرمولاسببیون رزیببتهببا، مبباده اودیببن در ببناز داروسببازی، تفببلاین آ و فا ببلا و تودیببد مببواد رنببی گیببری در ببناز پوشببو و
آ کاری و هم نبیت کبارنرد گربلرده در تودیبد مبواد پرانبر ی محبرس اسبز در ایبت تسعیبش سبای شبده اسبز نبا ن بره گیبری از مبواد اودیبن
ارزان قیمبز مس بو هبای آنبی فرماددهیبد و آمونیبا ، فر آینبد تودیبد ایبت مباده در یبی سیربلم پبای و مج بم نبن شبیکبت پاششبی،
اتمبایمر و تج یبما بان ی ا برا و کنلبر کیلایبز گبردد و تبیریر پاراملرهبای تایبیت کننبده نبر کبارایی شبی کبت پاششبی ماننبد دمبای
هبوای داو ورودی، دنبی مبواد و سبریز دوران اتمبایمر تجمیبن و تس یبب و ن ینبن سبازی گبردد اسبللااده از سیربلم اسبدری درایبر منجبر نبن
افمایو ظرفیز و سریز تودید مسفو و کاهو قانب ملاحظن رطونز آن میگردد

کلیدواژه‌ها