استخراج و شناسایی بتا-سیتواسترول گلیکوزیدی از ریشه گیاه مریم گلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
گیاه دارویی سالویا )مریم گلی( از تیره نعناعیان دارای 61 گونه در ایران میباشد که 17 گونه آن انحصاری کشورمان است. این جنس گیاهی
بهطور گسترده در ایران و سایر نقاط جهان دارای استفاده دارویی و غذایی است. خواص دارویی متعددی از جمله ضدمیکروبی، مهار آنزیمی،
Salvia ضدسرطان و ضد دیابت برای اسانس، عصاره و ترکیبات خالص بهدست آمده از این جنس گزارش شده است. در پژوهش حاضر گونه
که از شهرستان ارومیه جمعآوری شده بود، مورد مطالعه فیتوشیمیایی قرار گرفته و ترکیبات شیمیایی عصاره استونی آن برای اولین بار syriaca
در ایران آنالیز شد. استخراج عصاره به روش ماسراسیون و حذف حلال با استفاده از دستگاه تقطیر در خلأ چرخان انجام شد. جداسازی اولیه
با استفاده از ستون کروماتوگرافی منجر به حصول 18 فراکسیون گردید. با انجام خالصسازی بیشتر برروی فراکسیون 15 به روش
کروماتوگرافی صفحهای، یک ترکیب سفید پودری بهصورت خالص بهدست آمد. برای تعیین ساختمان ملکولی ترکیب بهدست آمده از
استفاده شد. در نهایت ترکیب داکسترول با )NOESY و HMBC, HMQC( 13 ( و دو بعدی CNMR 1 و HNMR( یک بعدی NMR آنالیزهای
.) شناسایی گردید شکل ) 1 C35H60O فرمول ملکولی