بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیبات هتروسیکل یا ناجور حلقه موادی با درجه اهمیت بسیار بالا در زمینههای متفاوت از جمله داروسازی، سموم دفع آفات نباتات و ...
میباشند. کینوکسالین ها و مشتقات آن دستهای از این مواد محسوب میشوند. این مشتقات دارای فعالیتهای بیولوژیکی شامل:
1[ و بهعنوان عامل [HIV ضدویروس] 1[، ضدباکتری] 1[، ضداشتعال، ضدسرطان)درمان سرطان روده بزرگ(] 1[، ضد افسردگی] 1[، آنتی
بازدارنده کاربرددارند. همچنین مشتقات کینوکسالین درزمینههای کشاورزی به عنوان قارچ کش، علف کش، حشره کش موثر میباشند.
برخی از کینوکسالینها بهعنوان بازدارنده ی رشد تومورهای گوناگون شناخته شده اند. حلقه کینوکسالین همچنین بخشی از ساختار آنتی
بیوتیکهای نظیر اینومایسین ولوومایسین است.
از جمله واکنشهایی هستند که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته اند. علت این امر )one-plot( واکنشهای تک ظرفی
راندمان بالای محصول و به تبع آن مقرون به صرفه بودن سنتز مواد شیمیایی به این روش میباشد.
علت راندمان بالای سنتز مواد به این روش عدم نیاز به مراحل جداسازی و خالصسازی است که طبیعتاً از نظر کاهش زمان، اتلاف دمایی و
کمیت ماده سنتزی نیز نسبت به سایر روشهای سنتزی از جایگاه ویژهای برخوردار خواهد بود

کلیدواژه‌ها