ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی حاصل از ساقه ی گیاه پونهسای ترکمنی Nepeta sintenisii Bornm

نوع مقاله : مقاله پژوهشی