بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق تأثیر دو الکترولیت بر راندمان حذف محلول شاام اساید رد 88 باا اساتداده از الکترواناقااد (DC) بررسای گردیاد . کاارا یی دو
الکترولیت ) KI و KCl ( به تنهایی مورد مقایسه قرار گرفت. فاصله بین الکترودها mm15 ، pH محلول 7 / 6 بود و دانسیته جریان حادود A m-2 57 انتخاب گردید. یک س الکتروشیمیایی ساده با یک الکترود آهنی به عنوان آند و یک الکتارود آلومینیاومی باه عناوان کاتاد تهیاه و بارای
محلول mg L-140 AR88 ، mg L-1200 از KI و KCl به طور جداگانه به کاربرده شد و درصاد حاذف رناه باه ترتیا 15 % و 45 % بااد از 4
دقیقه الکترولیز به دست آمد. تقریباً حذف کام رنه پس از 20 دقیقه با دو الکترولیت حاص شد.

کلیدواژه‌ها