سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)]

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

واکنش ترکیب تری اکسید کروم (VI) با ماده تری پنتیل فسفات (TPP) با حضور کلریدریک اسید در حلال استونیتریل (CH3CN) منجر به تشکیل کمپلکس تری اتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو­تری­اکسو­کرومات،  [(PanO)3POH(CrO3Cl)]گردید. این کمپلکس پس از سنتز به­وسیله روش‌های اسپکتروسکوپی UV، IR و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت. کمپلکس سنتزشده خاصیت اکسیدکنندگی دارد و مواد آلی، به ویژه الکل‌های نوع اول و دوم را به خوبی اکسید می‌کند.

کلیدواژه‌ها