تثبیت افدرین در مزوحفرات SBA-16 و کمپلکس شدن با مولیبدن برای تهیه کاتالیزگر ناهمگن برای اپوکسایش سیکلوهگزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر، ناهمگن‌سازی کاتالیزگرهای همگن توسط اتصال کووالانسی آن‌ها بر بسترهای معدنی توجه بسیاری از پژوهش­گران را به خود جلب کرده است. کاتالیزگر‌های ناهمگن مزایای متعددی مانند جداسازی آسان آن‌ها از مخلوط واکنش و قابلیت استفاده مجدد نسبت به انواع همگن خود دارند. با این حال، عموماً در واکنش‌ها، سیستم‌های کاتالیزی همگن فعالیت بیش­تری از خود نشان می‌دهند. با توجه به این موضوع پژوهش­گران در تلاشند تا مزایای انواع مختلف این کاتالیز‌گرها را با هم ادغام کنند. در این پژوهش سعی بر این بوده است که کاتالیزگر ناهمگن جدیدی از مولیبدن به همین روش تهیه شود و خواص کاتالیزی آن مورد بررسی قرار گیرد. شناسایی این کاتالیزگر توسط روش‌های طیف‌سنجی FT-IR، XRD، تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری و روبشی ( TEM‌و ‌SEM) و جذب اتمی صورت گرفت.
تثبیت لیگاند افدرین در داخل نانو‌حفرات سیلیس‌مزوپور SBA-16 و کمپلکس نمودن ماده حاصل با ترکیب‌ 2(‌  MoO2‌(acac‌ منجر به تهیه کاتالیزگر ناهمگن 16 - SBA- Si/ph e-  MoO2 (acacمی‌شود. بررسی خواص کاتالیزی این ترکیب در اپوکسایش سیکلو‌هگزن صورت گرفت. فعالیت نسبتاً خوب و گزینش‌پذیری 100% در حضور این کاتالیزگر دیده‌ می‌شود.