سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان می‌باشد. روش‌های درمان این  بیماری اغلب ناکارا بوده و علی‌رغم وجود روش‌های درمانی موجود، هم­چنان نیاز  به  تحقیق برای کشف روش‌های جدید و هدفمند برای درمان این بیماری احساس می‌شود. هدف از این پژوهش، سنتز منوترپنوئیدی به­نام فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات (FDB) از طریق انجام واکنش استریفیکاسیون بین فنچیل- 3و4- دی‌متوکسی بنزوات و بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی این ترکیب بر روی سلول‌های سرطانی پروستات PC3 و سلول‌های فیبروبلاست انسانی HFF3،     به­عنوان نمونه‌ی سلولی طبیعی در شرایط in vitro  بود. اثرات سمیت سلولی و میزان مرگ سلول‌ها تحت اثر غلظت‌های مختلف FDB در سه بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت  با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و از طریق بررسی میزان احیا شدن ماده آلاماربلو انجام پذیرفت و در هر مورد مقدار IC50 محاسبه گردید. در نهایت  بر روی مقادیر IC50 به­دست آمده از سلول‌‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3 تجزیه و تحلیل آماری انجام گردید و مقدار P-value  برای هر سه بازه زمانی محاسبه شد که همگی در سطح 05/0P< معنی‌دار بودند. کوچک بودن مقادیر IC50 بر روی سلول‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3،  نشان می‌دهد که ماده‌ی FDB  می‌تواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها