سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سدیم تیتانات اکسید به روش سل –ژل تهیه شد. مورفولوژی ذرات تهیه شده به وسیله میکروسکوپ انتقال الکترونی(SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)و IR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت کاتالیستی نانو ذره تهیه شده از مالاشیت سبز به عنوان یکی از آلاینده­های محیط زیست استفاده شد. با بررسی اثر غلظت نانوذره، غلظت آلاینده، زمان و pH شرایط مناسب برای حذف آلاینده تعیین شد. نتایج نشان داد که نانوذره تهیه شده از فعالیت کاتالیستی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها