حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آلودگی ناشی از پساب­های صنعتی آلوده به رنگ، یکی از جدی­ترین مشکلات محیط زیست می­باشد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 در حذف رنگ تارترازین از محلول­های آبی و تعیین پارامترهای سنیتیکی می­باشد. جهت دست­یابی به ماکزیمم حذف رنگ توسط کربن فعال اصلاح شده، پارامترهای مختلفی از جمله اثر pH، حجم بافر، مقدار جاذب، دما، زمان تماس جاذب با نمونه، برای غلظت mg/L 10 رنگ بررسی شد.غلظت رنگ تارترازین در فاز آبی، به وسیله اندازه­گیری جذب در طول موج nm 423 تعیین شد. نتایج حاصله نشان می­دهد که ماکزیمم حذف در 7=pH  و استفاده از 05/0 گرم جاذب به دست می آید. میزان 2R حاصله از نمودار لانگمویر مبین تبعیت فرآیند حذف رنگ از معادله لانگمویر می­باشد و ظرفیت کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات 
 mg.g-1 61/35 می باشد. مطالعه مدل های سنیتیکی به­دست آمده نشان داد که مدل سنیتیکی شبه درجه دوم به بهترین وجه با داده­های تجربی هم­خوانی دارد. نتایج حاصله از این بررسی­ها نشان دهنده مناسب بودن این نانو جاذب به عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف تارترازین از محیط­های آبی می­باشد.

کلیدواژه‌ها