مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق سدیم مونت موریلونیت از طریق واکنش تبادل کاتیون با آمینواسید پروتون دار شده آلانین (Ala+) ترکیب Ala+-MMT را تولید نموده است. واکنش ترکیب Ala+-MMT در دمای اتاق با آنیون پروکسوپلی اکسو تنگستات که از واکنش فسفوتنگستیک اسید با هیدروژن پراکسید در حضور مقدار کمی فسفریک اسید طبق روش نوشته شده در مقالات تهیه شده بود، منجر به تولید ترکیب آلانین پروکسوپلی اکسو تنگستات در داخل نانو لایه­های مونت موریلونیت گردید. در این ساختار برای تولید آلانین پروکسوپلی اکسوتنگستات، کاتیون­های Ala+ به طور الکترواستاتیک به آنیون­های پروکسو پلی اکسوتنگستات متصل می­شوند؛ بنابراین ترکیب آلانین پروکسوپلی اکسوتنگستات داخل نانو لایه­های مونت موریلونیت تشکیل و رسوب می­دهد. محصول به­دست آمده با استفاده از آنالیزهای XRD ,FT-IR و TGA مورد بررسی قرار گرفت. افزایش در فضای پایه به خاطر در میان قرار گرفتن آلانین پروکسوپلی اکسوتنگستات با پیش­بینی­های ساده مبنی بر حجم واندروالس آلانین پروکسوپلی اکسوتنگستات سازگاری خوبی دارد. شناسایی و آنالیز TGA، تجزیه مرحله­ای مربوط به کاهش وزن اولیه از تبخیر آب باقی مانده را نشان می­دهد که با تخریب آلانین و هیدروکسیل زدایی لایه­های مونت موریلونیت همراه است.

کلیدواژه‌ها