بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزیابی ریسک، شناسایی مخاطرات فرآیندی با استفاده از روش‌های سیستماتیک جهت اطمینان از سطح ایمنی واحدهای فرآیندی امری ضروری است. یکی از مراحل افزایش سطح ایمنی در صنایع شیمیایی، ارزیابی ریسک خطراتی مانند رهایش و پخش مواد شیمیایی در محیط زیست است. مدل‌سازی خطرات موادشیمیایی از جمله نحوه رهایش این مواد، آلودگی محیط زیست در یک واحد فرآیندی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی ریسک محسوب می‌شود. مدل‌سازی رهایش مواد، آتش‌سوزی و انفجار توسط نرم‌افزارهایی مانند PHAST انجام می‌گیرد. در این مقاله سناریوی رهایش مواد از فلنج لوله به قطر4 اینچ، مخزن گازمایع،گاز­بوتان و تاثیر آن بر محیط زیست پیرامون تاسیسات مورد ارزیابی واقع شد.

کلیدواژه‌ها