بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

cm 5/3

    سرخارگل گیاهی علفی و چند ساله متعلق به تیره گل ستاره بوده و منشا آن شمال آمریکا گزارش شده است. سرخارگل دارای خواص آنتی ویروس ، ضد باکتری و ضد قارچ می­باشد. در این مطالعه  اندام هوائی سرخارگل با استفاده از شش روش مختلف خشک کردن شامل سایه، گل­خانه، آفتاب و خشک­کن کابینتی صنعتی با دماهای 50، 60 و 80  درجه سلسیوس خشک گردید. مواد موثره  با روش اولتراسونیک با امواج مافوق صوت استخراج گردیده و مقادیر  مشتقات کافییک اسید ، آلکامیدها (8 و9) با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  و مقدار ترکیبات فنل کل گیاه با دستگاه اسپکتروفتومتری تعیین مقدار شدند. نتایج نشان داد که نمونه­های خشک شده در گل­خانه با پوشش پلاستیکی دارای بیش­ترین مقادیر کلروژنیک اسید (18/3 میلی­گرم برگرم در ماده خشک)، اکیناکوزید (29/ 4 میلی­گرم بر گرم در ماده خشک)، سیناریک اسید (55/1 میلی­گرم بر گرم در ماده خشک) و فنل کل (363 میلی­گرم بر گرم در ماده خشک) می­باشند. هم­چنین نمونه­های خشک شده در سایه دارای بالاترین مقادیر کافتاریک اسید (8/25 میلی­گرم بر گرم در ماده خشک)، شیکوریک اسید (57/36 میلی­گرم بر گرم در ماده خشک) و آلکامیدها (1/361 میکروگرم برگرم در ماده خشک( می­باشند. به­طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق می­توان اظهار نمود که خشک کردن با استفاده از گل­خانه با پوشش پلاستیکی و خشک کردن در سایه برای به­دست آوردن بالاترین مقدار ترکیبات مواد موثره در سرخارگل مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها