مدیریت ریسک در واحد الفین شرکت پلی‌مر آریاساسول به روش هیرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقوله مدیریت ریسک ایمنی،  بهداشت و محیط زیست یک مبحث جدید در صنایع ایران است. لزوم حفظ منابع مالی، انسانی و
محیط­زیست برای  هر سازمان،  اهمیت مدیریت ریسک را توجیه می­کند. در این مطالعه برای 17 خطر موجود در واحد الفین شرکت پلی­مر آریاساسول که 5/82  درصد از ریسک آن در سطح غیر قابل قبول قرار داشتند، روش­هایی پیشگیرانه، کنترلی و اصلاحی جهت مدیریت و کاهش سطح ریسک آن ارائه شد. در نتیجه اعمال این روش­ها 76 درصد این ریسک­ها به پایین­تر از حد آلارپ و  قابل قبول رسانده و از شدت اثر این ریسک­ها تا حد ممکن کاسته شد.

کلیدواژه‌ها