هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    هدف از این تحقیق حذف یا تخریب تری کلرو فنل(TCP) است که در ابعاد آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه­ها در شرایط مختلف شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر pH  بر روی تخریب در شرایط قلیایی بیش­تر از حالت خنثی و اسیدی در هر سه مورد سونولیز و ازوناسیون و یا تلفیقی از این دو تا بود. نتایج آزمایشگاهی در pH های مختلف جهت حالت تلفیقی ازون و سونولیز و یا به تنهایی ارائه می­گردد. روش سونولیز به تنهایی تاثیر چندان زیادی در تخریب آلاینده نداشت. راندمان تخریب %99 در محیط قلیایی در کوپل ازوناسیون و سونولیز به­دست آمد. راندمان تخریب در مورد سونولیز تنها حدود ده درصد با مقایسه با حالت کوپل با ازون درهمین شرایط شیمیایی بود. مطالعات سینتیکی نشان می­دهد که واکنش انهدام از نوع شبه مرتبه اول نسبت به TCP است. ثابت­های سرعت درجه اول و دوم بر اساس مطالعات طیف سنجی مورد محاسبه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها