تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    تخریب ترشیوبوتیل کتکول(TBC) در محلول آبی با فرآیند ازون، سونولیزوکوپل آن­ها انجام شد. بیش­ترین درصد تخریب در فرآیند کوپل سونولیز و ازون (3US/O) حاصل شد و پارامترهای عملیاتی نظیر pH، غلظت اولیه آلاینده، قدرت التراسونیک، مقدارازون با درصدتخریب TBC بهینه شدند. نتایج نشان داد که مقدار ازون، قدرت التراسونیک وغلظت اولیه آلاینده تاثیر زیادی بر روی تخریب داشته­اند. از طرفی مقدار pH تاثیر بسزایی بر روی فرآیند نداشت. غلظت TBC با اسپکتروفتومترUV اندازه­گیری شد.نتایج نشان داد که فرآیند کوپل سونولیز و ازون روش بسیارموثری برای تخریب TBC می­باشد.

کلیدواژه‌ها