مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حذف فلز سنگین کروم از پساب­های صنایع، به­خصوص صنعت چرم­سازی موضوع تحقیق می­باشد. مطالعه­ی حاضر به مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم از پساب صنایع چرم­سازی با استفاده از نانوالیاف آلومینای عامل­دارشده به­عنوان جاذب می­پردازد. عامل­دارکردن نانوالیاف آلومینا به­وسیله سالیسیلیک اسید انجام شدو طیف­های FT-IRعامل­دار شدن نانوالیاف را تایید کردند. نتایج نشان داد جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینا از سینتیک شبه درجه اول تبعیت می­کند

کلیدواژه‌ها