تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، تاثیر قطر راکتور و ارتفاع مایع در تخریب فنول در راکتور ‏ازون- سونولیز 24 کیلوهرتزی با ازون بررسی شد.‏ درکار تحقیقاتی انجام شده حذف فنول با استفاده از فرآیند­های ازونولیز- سونولیز ‏و فرآیندهای ترکیبی ازونولیز-سونولیز مورد بررسی قرارگرفت. در فرآیند ‏حذف ازونولیز و سونولیز در قطر و ارتفاع متفاوت انجام گرفته و سرعت حذف ‏فنول با استفاده ازاندازه­گیری غلظت به ­وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مورد بررسی ‏قرارگرفت.‏ نتایج بیانگر اثر بخشی بیش­تر ازونولیز نسبت به سونولیز بوده و هم­چنین با ‏افزایش دبی و شدت فرآیندهای مذکور شدت حذف فنول افزایش می­یابد.‏ شرایط بهینه حاصل در هر یک ازروش­های فوق در شرایط ترکیبی استفاده ‏شد. نتایج به­دست آمده دلالت بر افزایش راندمان 30 درصدی در حذف فنول در ‏فرآیندترکیبی نسبت به  فرآیند  منفرد  سونولیز دارد.‏

کلیدواژه‌ها