راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سورفاکتانت‌ها یا عوامل فعال سطحی در واقع مواد شیمیایی آلی هستند که با تجمع در سطح مشترک گاز- مایع یا جامد- مایع، خصوصیات آب را تغییر می‌دهند و با کاهش کشش سطحی آب، عمل پاک‌کنندگی را تسریع می‌کنند. سورفاکتانت‌ها در واقع اصلی‌ترین و مهم­ترین مواد شیمیایی در دترجنت‌ها هستند که تقریباً 5-30% وزن دترجنت‌ها را تشکیل می‌دهند. با تخلیه مستقیم فاضلاب خام یا پساب­های تصفیه‌شده، دترجنت‌ها به محیط وارد می‌شوند و با ایجاد آلودگی در منابع آب، کیفیت آن­ها را کاهش می‌دهند و هزینه‌های تصفیه  را بالا می‌برند. مطالعه حاضر با توجه به حد مجاز تخلیه دترجنت‌ها بر اساس استانداردهای تخلیه پساب برای آب­های سطحی و آب­های زیرزمینی و هم چنین مورد استفاده در کشاورزی کنترل کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز انجام شد. در این مطالعه تجربی نمونه‌برداری از فاضلاب خام و هم­چنین پساب تصفیه‌خانه  فاضلاب شهر تبریز در شش هفته و هر هفته شش نمونه برداری انجام شد. مقدار سورفاکتانت‌های آنیونی با روش MBASمشخص و با استانداردها مقایسه گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش مقدار دترجنت‌ها در فاضلاب خام ورودی  به تصفیه‌خانه  فاضلاب شهر تبریز در محدوده  23/1 تا 23/5 میلی­گرم در لیتر و در پساب تصفیه 093/0 تا 263/0 میلی­گرم در لیتر به دست آمد. راندمان حذف در این تصفیه‌خانه حدود 93% بود. با توجه به نتایج این بررسی و مقایسه راندمان حذف بالای دترجنت از فاضلاب و با دستیابی به استاندارد تخلیه فاضلاب به محیط زیست مشاهده می‌شود که مقادیر دترجنت در پساب خروجی کم­تر از استاندارد تخلیه به آب­های سطحی و زیرزمینی می‌باشد، بنابراین به تصفیه پیشرفته نیاز نخواهد بود. 

کلیدواژه‌ها