تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حذف یا تخریب  بیس فنل­ای (BPA ) با استفاده از روش‌های اوزناسیون، سونولیز و کوپل این دو روش و در حضور نانو کاتالیست  TiO2 در یک سیستم آزمایشگاهی مورد مطالعه  قرار گرفت. اثر پارامترهای کلیدی مثل pH  در سه محیط قلیائی  با  
00/10 pH=  و محیط اسیدی  با 2/4 pH=   و محیط خنثی  با 6/6  pH=  که  همان pH   خود  محلول  بود تحت بررسی و آزمایش  قرار گرفت. غلظت  و مقدار  جذب  به یس فنل­ای  در طول  آزمایش  با  دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Vis  در  طول موج 276 نانومتر و ماکسیمم  جذب 311/1 ثبت شد.  نتایج  نشان  داد که میزان  تخریب بیس فنل   Aدر فرآیند  تلفیقی  از ازوناسیون  و سونولیز در  محیط اسیدی  بیش­تر  از حالت خنثی  و بازی  بوده است. کاهش  pH  درصد تخریب را  تا  مرز حذف شدن کامل رساند،  افزایش  pH   تأثیر قابل توجهی  نسبت  به حالت  خنثی  نداشت.  هم­چنین  روش سونولیز  به تنهایی و همین­طور با  به­کار گیری  4/0 گرم  نانو کاتالیست  تیتانیوم دی اکسید  در 500  سی سی از  محلول هیچ  تأثیر  چشم­گیری در تخریب  آلاینده  ندارد.  راندمان تخریب  %1/94 در ازوناسیون  محیط اسیدی  و در کوپل  ازوناسیون  و سونولیز آن 6/98%  به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها